Ammatillisen opettajan 5 tärkeää digitaitoa

Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ammatillisessa koulutuksessa jo melko vakiintunutta. Opetushallituksen selvityksen mukaan suhtautuminen digitaaliseen teknologiaan on pääpiirteittäin positiivista. Käytännössä digitaalisen teknologian käyttöönotossa on kuitenkin alue- ja koulukohtaisia eroja.

Tämän artikkelin tarkoitus on koostaa sellaisia taitoja, jotka ammatilliset opettajat ovat kokeneet haastaviksi, mutta jotka ovat merkittäviä juuri nykyisessä ammatillisessa opetuksessa. Taidoissa heijastuvat teemat kuin oppijoiden kasvava itseohjautuvuus, osaamisperusteinen arviointi ja työelämälähtöisyys. 

Artikkelissa korostetaan myös digitaitojen ulottuvuuksia teknisen osaamisen ulkopuolelle. Digitaalisen teknologian hyödyt saavutetaankin parhaiten, kun niiden käyttö nähdään laajana taitojen kokonaisuutena, johon kuuluu teknisen osaamisen lisäksi myös pedagogiaa ja ihmissuhdetaitoja. 

Digitaidot

1. Digitaalinen sisällöntuotanto

 

Ammatillisen opettajan yksi tärkeimpiä taitoja on laadukkaiden ja sitouttavien oppimissisältöjen luominen oppimisympäristöön. OAJ:n raportin mukaan jopa neljä opettajaa viidestä laatii pääsääntöisesti omat materiaalinsa, ja jopa puolet laatii materiaaleja myös muiden opettajien käyttöön.

Sisällöntuotanto siis koskee lähtökohtaisesti kaikkia ammatillisia opettajia. Samalla sisällöntuotantoon liittyvät taidot koetaan monesti vajaina ja sisällöntuotantoon kaivataan lisää tukea ja koulutusta. 

Verkko oppimisen ympäristönä voi monella tapaa poiketa perinteisestä luokkaopetuksesta. Yhtäältä luokkahuoneen dynamiikka puuttuu, mutta toisaalta verkko-opetus avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi multimedian ja interaktiivisten sisältöjen hyödyntämiseen, joustaviin projektitöihin sekä ryhmätyön uudenlaiseen koordinointiin. 

Opettajan on tärkeää ymmärtää verkko-opetuksen antamia mahdollisuuksia ja suhtautua uuden kokeilemiseen avoimesti. 

2. Oppimisympäristön pedagoginen käyttö

 

Digitaitoja arvioitaessa korostuu yleensä tekninen työkalujen hallinta – miten hyvin itse oppimisalustoja, viestisovelluksia tai projektinhallinnan työkaluja hyödynnetään. Tällaisia taitoja on helppo mitata ja opettaa. Ne ovatkin usein ensimmäisiä taitoja, joita opettajille pyritään tarjoamaan. 

Konkreettisten teknisten taitojen varjoon jää teknologioiden tehokas pedagoginen hyödyntäminen. Opettajat myös monesti arvioivat teknisen osaamisen pedagogista osaamista korkeammalle. 

Siksi toinen tärkeä digitaito listallamme onkin oppimisympäristöjen ja työkalujen pedagoginen soveltaminen käytännön opetuksessa. 

Tärkeä taito on ymmärtää ja osata hyödyntää teknologiaa tavalla, joka on mahdollisimman vaikutuksellista oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Teknologian hyödyntäminen ongelmakeskeisessä opetuksessa tai projektien toteuttamisessa oppijoita aktivoivalla tavalla ovat hyviä esimerkkejä onnistuneesta pedagogisesta mallista. 

Pedagogisen osaamisen kehittämiseen voi kuulua osaamisen jakamista opettajien välillä, luovuutta uusien ratkaisujen kokeilemisessa sekä palautteen keräämistä opiskelijoilta. 

3. Yksilöllinen viestintä ja ohjaus

 

Ammatillisen opetuksen työkalut ja opetustavat ovat kehittyneet vuosien saatossa. Osaamisperusteisuus on monipuolistanut arvioinnin ja osaamisen kerryttämisen tapoja. Opiskelijoille sallitaan joustavampia oppimisen muotoja. Myös työelämässä oppiminen on lisääntynyt. 

Kaikki tämä muuttaa tapaa, jolla opettaja voi ohjata ja tukea opiskelijoitaan. Samalla opettajan merkitys opiskelijoiden ohjaajana ei ole millään tapaa vähentynyt. Päinvastoin, opiskelijoiden henkilökohtainen tukeminen ja kohtaaminen on oppimispolkujen hajautuessa vain korostunut. 

Monet opettajat kokevat haasteekseen vajaan tilannekuvan kotona ja harjoittelupaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Opiskelijoiden pelätään jäävän yksin ongelmineen. 

Opettajan tärkeä taito on opiskelijan kohtaaminen ja tukeminen huolimatta muuttuvasta opetustavasta. Opintojen hajaantumiseen ja yksilöitymiseen pitäisi osata vastata. Palautetta pitäisi osata antaa ja tukea tarjota silloin kun sille on tarvetta. Fyysisen välimatkan ollessa realiteetti myös digikanavia tulee osata hyödyntää tiedon hankkimiseen ja viestintään. 

4. Projektinhallinta ja vuorovaikutus

 

Ammatillisen opettajan työ on haastava asiantuntijatehtävä, johon kuuluu monimutkaisten kokonaisuuksien hallussa pitämistä, usein tiiviissä yhteistyössä ja yhteydessä monien tahojen kanssa. Digitaaliset työkalut tuovat tähän pakkaan uusia työkaluja. 

Opettajat pitävät jatkuvasti yhteyttä opiskelijoihin, muihin opettajiin, harjoitteluohjaajiin ja toisen asteen koulutuksessa myös huoltajiin. Opettaja seuraa opintojen etenemistä, antaa palautetta ja arviointeja, hankkii kentältä tietoa, jakaa asiantuntijuuttaan ja tekee yhteistyötä. 

Projektinhallinta, kokonaisuuksien pitäminen hyppysissä ja neuvotteleminen ovatkin tärkeässä osassa opettajan työtä. Tukkimiehen kirjanpito ja omaan muistiin luottaminen eivät useinkaan riitä, vaan myös työn hallinnointi on monella tapaa digitaito – eikä vähiten siksi, että viestisovellukset ovat sähköisiä. 

Työn hallinnointi ja kokonaisuuksien seuranta on lähtökohtaisesti aina paremmin tehty sähköisesti. Se säästää aikaa, takaa riittävän dokumentaation, ja usein avaa uusia viestinnän kanavia. 

5. Kriittinen lukutaito

 

Internet on täynnä informaatiota, jota opettajat ja opiskelijat hyödyntävät jatkuvasti. Tiedon määrän kasvaessa ja sisällöntuotannon demokratisoituessa medialukutaito ja kriittisyys korostuu. 

Opettajalle tämä on tärkeä taito, koska se vaikuttaa opettajan itse tuottamien oppimateriaalien laatuun. Opettajan täytyy kyetä tunnistamaan oikea tieto ja aito asiantuntijuus lähteitä etsiessään ja materiaaleja jakaessaan. 

Samalla opettajalla on merkittävä vastuu medialukutaidon opettamisessa omille opiskelijoilleen. Ammatillinen opetus tähtää ammattitaidon ja itsenäisen asiantuntijuuden kehittymiseen, johon kuuluu tärkeänä osana kriittinen tiedonhaku. 

Ammatillisen opetuksen haasteet ja Workseed -oppimisympäristö

 

Workseed -oppimisympäristön tuotekehitys ja asiantuntijatiimi on tehnyt vuosia tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa – osalla meistä on myös kokemusta opetuksesta. Siksi meillä onkin hyvä näkyvyys ammatillisen opetuksen haasteisiin. 

Siksi työmme prioriteetti onkin ollut näihin haasteisiin vastaaminen asiakkaidemme toivomalla tavalla. 

Workseedin prioriteetti onkin madaltaa sisällöntuotannon, oppimisen hallinnoinnin ja hajautetun opiskelun seurannan työkaluja. Haluamme antaa opettajille ylimääräisen käsiparin osaamisperusteiseen ja työelämälähtöiseen opetukseen. 

“Haluamme antaa opettajille ylimääräisen käsiparin osaamisperusteiseen ja työelämälähtöiseen opetukseen.”

Olemme aiemmin käsitelleet blogissamme oppimisympäristön tärkeimpiä ominaisuuksia ja jakaneet 10 tärkeintä kriteeriä kullekin organisaatiolle parhaiten sopivan alustan valintaan. Voit tutustua kirjoitukseen blogissamme. 

Voit myös varata demotapaamisen asiantuntijoidemme kanssa. Tapaamisen aikana esittelemme Workseed -alustan ominaisuuksia ja autamme sinua kartoittamaan tapoja, joilla voit helpottaa omaa työtäsi ja parantaa opetuksen vaikuttavuutta. 

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI