Ketterä pilvipohjainen LMS ammatilliseen koulutukseen

Workseed LMS on aidosti ammattioppilaitosten ja AMK:ien tarpeeseen suunniteltu oppimisalusta.

50000
Käyttäjämäärä oppilaitoksissa
100
Harjoitteluohjaajien kokonaismäärä
0 %
Ammattikorkeakouluista käyttää

Miksi valitsisit Workseedin oppimisalustaksi?

Helppokäyttöisyyttä kaikille käyttäjille

Workseedin suunnittelussa on huomioitu ammatillisen koulutuksen erityispiirteet.

Käyttöliittymää ei ole kuorrutettu kaikella mahdollisella tiedolla, vaan opiskelijalle tarjotaan pelkästään olennainen oikeaan aikaan. Ohjelmistomme soveltuu siksi myös erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoille.
 
Workseed on selainpohjainen ja se toimii kaiken kokoisilla mobiililaitteilla. Verkkosovellus hyödyntää mobiililaitteiden ominaisuuksia kattavasti ja opiskelijat voivat liittää kätevästi esim. valokuvat ja videoklipit oppimistehtäviin suoraan suorituspaikalta. 
 
Koska työpaikka- ja harjoitteluohjaajat ovat keskeisessä roolissa ammatillisessa koulutuksessa, olemme huomioineet heidän vaivattoman pääsyn alustalle, kuitenkin opiskelijan tietosuoja huomioiden.
 
Opettajat voivat seurata  visuaalisesti tutkinnon osien ja opintojaksojen etenemistä ryhmä – ja henkilötasolla ja opiskelijat omalta osaltaan. Alusta valvoo määräaikoja automaattisesti ja lähettää ilmoituksia huomiota vaativista tapahtumista.
 
Ongelmatilanteissa löydät monipuolisilta nopean avun tukisivuilta, joilta löytyy myös ajantasaisia vinkkejä eri käyttötilanteisiin. Voit tukisivuillamme jopa kehittää itseäsi esimerkiksi pedagogisesti toimivien H5P-sisältöjen tuottajana!

Osaamisperusteisuuden kehittäminen kaikissa oppimisympäristöissä

Workseed sisältää helppokäyttöiset työkalut oppimispolkujen toteutukseen.

Luot helposti ymmärrettävät oppimispolut tutkintorakenteen mukaisesti niin osaamisen hankkimiseen, kuin arviointiinkin. Oppimispolut rakentuvat tiedollisen ja taidollisen osaamiseen hankkimiseen vaadittavista teoria-aineistoista, käytännön harjoitteista ja usein myös näyttötehtävistä. Alustaa voi käyttää tehokkaasti kaikissa oppimisympäristöissä, ml. työpaikka, harjoittelusali, verkko-oppimisympäristö, koulutussimulaattori, harrastukset jne.

Harjoitteissa huomioidaan koulutuksenjärjestäjän pedagoginen malli, tutkinnon osan toteutussuunnitelma ja paikalliset oppimisympäristöt. Niissä voidaan hyödyntää interaktiivisia H5P-sisältöjä ja harjoitteisiin on mahdollista linkittää tehtäviä myös ulkoisista digitaalisista oppimisympäristöistä, kuten koulutussimulaattoreista, VR/AR-järjestelmistä ja muista LTI-standardia tukevista koulutusratkaisuista.

Alusta tukee palautteenantoa ja osaamisen arviointia tutkinnon ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti.  Alusta visualisoi opiskelijan etenemisen, kertyneen ja puuttuvan osaamisen, jolloin opiskelijan on helppoa motivoitua tutkinnon suorittamiseen.

Oppimispolut ovat automatisoitavissa, jolloin harjoitteet avautuvat etukäteen suunnitellussa järjestyksessä mahdollistaen yksilöllisen etenemisen!

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja harjoittelujen hallinta

Luot digitaalisen harjoitteluprosessin, joka osallistaa työpaikka- ja harjoitteluohjaajat.

Laadit helposti harjoitteluprosessit eri aloille sisältäen esimerkiksi

  • harjoittelusopimuksen sisällön ja hyväksynnän
  • opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laadinnan, hyväksynnän ja reflektoinnin
  • harjoittelua ennen suoritettavat tehtävät
  • säännöllisen edistymisen raportoinnin harjoittelun aikana (esim. digitaaliset päiväkirjat)
  • työajan seurannan
  • väli- ja loppuarvioinnin.

Harjoitteluprosessi pohjautuu opiskelijan, harjoittelupaikan ja opettajan väliseen viestintään, jossa alustaa hyödynnetään aktiivisesti opiskelijan ohjaamiseen, palautteen antoon ja arviointien dokumentointiin. 

Pilvipohjainen ratkaisu ja monipuoliset integraatiot

SaaS (Software as a Service) –pilvipalvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa oppilaitokselle ilman suuria käyttöönottoprojekteja tai IT-investointeja.

Aito pilvipalvelu takaa ohjelmiston saumattoman ja turvallisen käytön aikavyöhykkeestä ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Huolehdimme, että tietosi on aina varmuuskopioitu ja koulutusalusta on GDPR:n ja saavutettavuusdirektiivin vaatimusten mukainen.
 
Käyttöönotossa toteutamme tarvittavat integraatiot oppilaitoksen tietohallinnon kanssa, kuten esimerkiksi
– Microsoft Active Directory, joka mahdollistaa kirjautumisen oppilaitoksen Office 365 –tileillä.
– Automatisoidut tiedonsiirrot opiskelijahallintojärjestelmiin (Primus, Studenta ja Peppi). Liitännät suurelta osin kaksisuuntaisia.
–  Moodle-aktiviteettien linkitys 
– Liitännät alakohtaisiin oppimisympäristöihin, koulutussimulaattoreihin (esim. Creanex, SimTrainer) ja LTI-tuen tarjoaviin ohjelmistoihin (esim. WondaVR).
  
Asiakkaamme voi itse teemoittaa Workseedin oman brändinsä mukaiseksi!

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme monipuolisia asiantuntijapalveluja tuotekoulutuksista sisällöntuottajien koulutukseen.

Tarjoamme aktiivisen asiakastuen kaikille käyttäjille rooliin katsomatta. Oletpa sitten sisällöntuottaja, ohjaava opettaja, opiskelija tai työpaikka- tai harjoitteluohjaaja, voit aina kääntyä asiakaspalvelumme puoleen support@workseed.fi tai 040 662 6682
 
Voitte tilata tarpeen mukaan koulutuspalveluja ohjelmistomme tehokkaaseen käyttöön tai  sisällöntuottajien valmennukseen esimerkiksi H5P:n monipuoliseen hyödyntämiseen.

Valmiita sisältötuotteita ja opetusmateriaaleja

Valmiiden sisältöjen avulla käytät Workseediä alakohtaisena oppimisympäristönä ilman huolta sisällöntuotannosta.

Tarjoamme valmiit alakohtaisesti suunnitellut ja testatut digitaaliset oppimispäiväkirjat, joiden avulla opiskelija tekee näkyväksi harjoittelujakson aikana tehdyt työsuoritukset (esim. valokuvin, videoklipein tai kirjallisesti) ja reflektoi kehittymistään. Päiväkirja voi sisältää myös työajan seurannan ja laskea automaattisesti työpäivien lukumäärän. Päiväkirjat ovat suunniteltu käytettäväksi älypuhelimella missä ja milloin tahansa!

Varaa demo tai ota yhteyttä sales@workseed.fi.

Tiesitkö, että ammatillisen koulutuksen opettajat valittavat usein käytössä olevasta oppimisalustasta?

Monet käytössä olevat oppimisalustat ovat saaneet alkunsa yliopistomaailmasta tai peruskouluista. Siksi niiden sovittaminen ammatilliseen koulutukseen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Seurauksena opettajien työ on tarpeettoman kuormittavaa, koska

  • Toiminnot eivät mahdollista keskeisten prosessien järkeistämistä, kuten esimerkiksi käytännön harjoittelujaksojen hallintaa.
  • Alustojen moninaisuus ja ominaisuuksien laaja kirjo aiheuttavat ähkyn, eikä yksinkertaisenkaan asian toteutus onnistu ilman asiantuntijan tukea.
  • Oppimisalusta ei integroidu oppilaitoksen muihin järjestelmiin, mikä lisää tarpeettomia manuaalisia työvaiheita.
  • Oppilaitosten itsenäisesti ylläpitämät oppimisalustat ovat usein puutteellisesti ohjeistettuja loppukäyttäjille mm. pedagogisen hyödyntämisen osalta.

Asian ei tarvitse kuitenkaan olla näin. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen lähtökohdista suunnitellun oppimisalustan avulla kymmenet ammattioppilaitokset ja AMK:t ovat pystyneet innostamaan opettajia ja vaikuttamaan positiivisesti opetushenkilöstön tuottavuuteen.   

Miksi ammatilliseen koulutukseen suunnitellun oppimisalustan käyttö on järkevää?

Vapauttaa ammatillisten opettajien aikaa tuottavaan työhön

Ammatillinen koulutus eroaa prosessien osalta muista koulutusmuodoista. Valitettavan usein esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvat harjoittelut kuormittavat opettajia, koska prosessin hallintaa ei ole automatisoitu. Oppimisalustan tukiessa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, kolmikantatyöskentely tehostuu ja opettajat voivat satojen sähköpostien ja ajettujen kilometrien sijaan keskittyä oleelliseen – eli opiskeljoiden ohjaukseen.

Mittaa opiskelijoiden osaamisen kehittymistä kokonaisvaltaisesti

Osaamisperusteisuus edellyttää, että oppimisalustan suunnittelun keskiössä ovat tutkinnon ammattitaitovaatimukset, osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja niitä tukevat raportointiominaisuudet. Niiden liimaaminen jälkikäteen alustaan ei monestikaan onnistu toivotulla tapaa. Tilanne johtaa usein ikävään lopputulokseen, jossa ominaisuuksia ei hyödynnetä heikon käytettävyyden vuoksi.
Integroi yhteisten aineiden sisältöjä ammatillisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen erityispiirre on käytännön ammattitaidon osaaminen ja sitä tukevan tiedollisen osaamisperustan yhdistäminen. Pedagogisesti on etenkin arvokasta, että opiskelija ymmärtää miten ja miksi tiedollinen osaaminen liittyy käytännön taitojen harjoitteluun.
 
Monet verkko-oppimisympäristöt ovat arkkitehtuuriltaan siilomaisia, mikä tekee hankalaksi laatia oppimistehtäviä, jotka koostuvat yhteisistä aineista ja ammatillisista tehtäväosioista. Lopputuloksena tehtävät laaditaan omille toimialueilleen, eivätkä esimerkiksi teoria-aineiden opettajat tiedä osaavatko opiskelijat soveltaa teoriataitojaan käytännön työtehtävissä. 
Digitalisoi harjoitteluprosessin paperittomaksi

Ammatillisen koulutuksen keskeinen piirre on työpaikoilla tapahtuvan harjoittelun suuri määrä. Ennakoitavissa on, että työpaikkojen rooli oppimisympäristönä korostuu tulevaisuudessa. Koska kokonaisvastuu opiskelijoiden oppimisesta on opettajalla myös työpaikoilla tapahtuvassa harjoittelussa, on erityisen tärkeää, että työpaikkaohjaajat osallistetaan opiskelijan harjoittelun ohjaukseen käytetyllä oppimisalustalla esimerkiksi palautteenannon ja mahdollisen osaamisen arvioinnin muodossa.
 
Hyvin suunnitellussa oppimisalustassa tarpeelliset arviointikirjat ja muut tarpeelliset oppimistehtävät voidaan jakaa organisaation ulkopuolisille työpaikka- ja harjoitteluohjaajille opiskelijan toimesta. Opiskelijaharjoitteluiden hoito verkossa sujuvoittaa opiskelijaohjausta ja vähentää paperien pyörittelyä.
Tarjoaa tukea opintojen henkilökohtaistamiseen

Yksilöllisten oppimispolkujen paitsi suunnittelu, niin myös toteutus jokaiselle opiskelijalle on lakisääteinen vaatimus ammatillisessa koulutuksessa. Perinteisellä oppimisalustalla henkilökohtaistaminen ei monestikaan ole luontevaa, koska kurssit on suunniteltu suoritettavaksi isossa ryhmässä yhtäaikaisesti. Tällöin henkilökohtaistaminen vaatii opettajalta paljon manuaalista työtä ja suunnittelua, eikä siksi ole käytännössä toteutettavissa.

Ammatilliseen koulutukseen suunnitellun oppimisalustan suunnittelussa on huomioitu tutkinnon osien automaattinen mukautuminen. Esimerkiksi alusta ohjaa opiskelijan suorittamaan tietyn tehtävän uudelleen, mikäli opiskelija ei sitä läpäise. Alusta myöskin huolehtii opettajan puolesta, että vaativampia taitoja edellyttäviin tehtäviin ei edetä ennen perustaitojen hankkimista. Koko oppimispolku on etukäteen suunniteltavissa, jolloin opiskelijat voivat edetä poluilla yksilöllisessä tahdissa, samalla kun opettajan on helppo seurata yksilöiden etenemistä. Näin opettajan työaikaa vapautuu järjestelmien naputtelusta opiskelijoiden ohjaamiseen.

Tuottaa uniikkia dataa tiedolla johtamisen tueksi

Oppimisalustan saavutettua aidosti työpaikat ja muut harjoitteluorganisaatiot, oppilaitokset pääsevät hyödyntämään monipuolisesti alustaa oman toiminnan kehittämiseen. Oppilaitos voi esimerkiksi hyödyntää alustan ominaisuuksia harjoittelupaikkojen laadun mittaamiseen ja sen avulla kohdentaa tukitoimia erityisesti niihin harjoitteluorganisaatioihin, joissa oppimistulokset eivät ole olleet parhaat.  

Aktivoi opiskelijaa omatoimisuuteen

LMS:n mobiilikäytettävyyden ollessa kunnossa, opiskelijoiden on helppo dokumentoida osaamisensa kehittymistä myös opiskelun tapahtuessa oppilaitoksen ulkopuolella. Esimerkiksi älypuhelimessa toimivat digitaaliset päiväkirjat ovat osoittautuneet tehokkaiksi opiskelijoille oman kehittyminen näkyväksi tekemiseen valokuvin ja videoklipein kirjallisen raportoinnin lisäksi.

Päiväkirjojen ollessa alakohtaisia, opiskelijan käyttökokemus ja motivaatio paranevat, koska dokumentointi tapahtuu täsmällisesti alan työnkuvan mukaisesti. Alusta valvoo opiskelijoiden aktiivisuutta ja mikäli opiskelija havaitaan passiiviseksi, häntä aktivoidaan automaattisilla ilmoitusviesteillä.

Tarkka kohderyhmärajaus tehostaa palvelun kehittymistä ja uusia innovaatioita

Fokusoimalla ohjelmisto ja kehitettävät ominaisuudet tiettyyn kohderyhmään, toimittajan tekemät investoinnit tuottavat parhaiten asiakasarvoa. Esimerkiksi valmiit sisältötuotteet ja saatavilla olevat tukimateriaalit muotoillaan palvelemaan vain ja ainoastaan ammattiopistoja ja AMK:eja. Samoin itse alustan kehitys tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tällöin opetusta ei tarvitse sovitella ympäristön sanelemaan malliin, vaan ympäristö mukautuu tukemaan ja tehostamaan opettajan toimintamalleja.

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI