ihmisiä pöydän ympärillä

Vertaisoppiminen digiaikana – tue osaamisen jakamista verkkokurssilla 

Vertaisoppiminen on oppijoiden väliseen vuorovaikutukseen perustuvaa oppimista, joka ei tapahdu ohjaajan tai opettajan aktiivisessa ohjauksessa. Se on tehokkaaksi havaittu opetuksen muoto, joka tukee oppijoiden aktiivisuutta, auttaa jakamaan hiljaista tietoa oppijoiden välillä ja vahvistaa oppijoiden sosiaalisia taitoja. 

Vertaisoppiminen on kuitenkin haastavaa järjestää, kun oppijat eivät ole samassa paikassa samaan aikaan. Miten vertaisoppimisen vahvuusalueita voi hyödyntää, kun työtä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta?

Vertaisoppiminen ja hajautettu opiskelu – mahdoton yhtälö?

 

Käsitteenä vertaisoppiminen on laaja. Se voi olla informaalia oppimista työpaikalla, muiden työtä seuraten ja epävirallisesti keskustellen. Se voi olla myös formaalia tai nonformaalia oppimista, jossa hyödynnetään ryhmätöitä ja keskusteluja oppimisen muotona. 

Hyödyiltään se on kuitenkin kiistämätön. Vertaisoppiminen monipuolistaa oppimisprosessia. Se aktivoi oppijoita työskentelemään ja pohtimaan asioita, mikä parantaa oppimistuloksia verrattuna tiedon passiivisen kuluttamiseen. Se myös auttaa tekemään hiljaista tietoa näkyväksi, koska sen puitteissa oppijat voivat jakaa kokemuksia epämuodollisesti. 

Opiskelun ja työnteon muoto on kuitenkin muuttunut viime vuosina. Töitä tehdään yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Myös opiskelu siirtyy verkkoon tai työpaikalle. Tilaisuuksia informaaliin oppimiseen tarjoutuu vähemmän – tai ainakin niiden muoto muuttuu. 

Tehokkaaseen vertaisoppimiseen tarvitaankin uusia ratkaisuja. Avainasemassa on koulutuksentarjoajan aktiivinen ote. 

Hyödynnä vertaisoppimisen työkalut verkossa

 

Jos mahdollisuuksia informaaliin oppimiseen ei ole osana normaalia työn tai oppimisen arkea, tilaisuuksia pitää luoda aktiivisesti. Koulutuksen tarjoajan täytyy aktiivisemmin luoda ekosysteemi, joka mahdollistaa vertaisoppimisen. 

Esimerkiksi verkko-oppimisympäristöä ja erilaisia projektityökaluja voidaan hyödyntää silloin, kun mahdollisuudet kasvokkain tapahtuvaan oppimiseen vähenevät. Aktiviteetteja voidaan tuoda osaksi niin verkkokursseja kuin hybridioppimistakin. 

Hyödynnä keskustelufoorumit. Helpoimmillaan vertaisoppiminen voi tapahtua alustan keskustelufoorumeita. Järjestä mahdollisuuksia omien ideoiden ja näkemysten esittämiseen ja tue/edellytä niiden hyödyntämistä oppijakson aikana. Oppijat voivat tuoda esille omia näkemyksiään, esitellä projektien tuloksia, jakaa kokemuksia työpaikalta ja kommentoida toistensa julkaisuja. 

Käytä vertaisarviointeja. Muodollisessa oppimisessa ja verkkokursseilla on usein helppo käyttää vertaisarviointia osana palauteprosessia. Oppijat voivat tutustua toistensa projekteihin ja esityksiin, analysoida niitä ja antaa toisilleen palautetta. Tämä lisää paitsi oppijoiden välistä dialogia, myös kannustaa oppijoita kriittiseen ajatteluun ja aktiivisuuteen. Oppimisympäristössä saattaa olla valmis tuki vertaisarviointien toteuttamiselle. 

Järjestä ryhmätöitä. Verkkokurssit ovat hyvä alusta ryhmätöiden toteuttamiseen myös hajautetusti. Viestisovellukset ja erilaiset projektityökalut mahdollistavat tehokkaan työn koordinoinnin ja ideoiden jakamisen myös riippumatta ajasta ja paikasta. Ryhmässä toteutettavien projektien kautta voit tukea ryhmän sisäistä keskustelua. Ryhmät voivat myös esitellä projektejaan ja kommentoida toistensa töitä. 

Järjestä työpajoja ja tapahtumia. Mikäli yksittäiset opintojaksot eivät syystä tai toisesta sovellu ryhmätöihin tai haluat tukea vertaisoppimista vaikkapa osana hajautetun toimiston arkea, voit myös järjestää ajaltaan rajoitettuja työpajoja tai seminaareja, joiden formaatti tukee kokemusten ja ideoiden vaihtoa. Kannusta osallistujien pohdintaa ja anna tilaa keskustelulle. 

Mahdollista verkostoituminen. Myös tuutorointi ja verkostot sopivat vertaisoppimiseen yksittäisen opintojakson ulkopuolella. Eniten hyötyä saat, kun ryhmässä on eri ikäisiä ja erilaista osaamista kerryttäneitä jäseniä, joita voit tuoda yhteen muodollisen tuutorointiohjelman kautta. Verkostot voivat myös ylittää organisaatiorajat – tutustu siis oman toimialasi mahdollisuuksiin laajasti.

Ohjaajan aktiivinen rooli verkkokurssilla

 

Verkkokurssilla vertaisoppiminen ei useinkaan ole orgaanista, vaan se edellyttää ohjaajan tai opettajan aktiivisuutta. Tilaisuuksia pitää tunnistaa ja luoda. Ohjaajan tuleekin olla hereillä ja tarjota oppijoille mahdollisuuksia jakaa ja osallistua. 

Tarjoa oikeat työkalut. Vertaisoppiminen verkossa edellyttää monesti oikeiden työkalujen hyödyntämistä joustavaan ja mielekkääseen viestintään. Hyväkään pedagoginen malli ei ota tuulta alleen, mikäli sille ei ole toteutustapaa. Tunne siis käyttämäsi oppimisympäristö ja ehdota työn tueksi sopivia työkaluja. 

Kannusta aktiivisuuteen. Monesti aktiivisuus edellyttää jatkuvaa työtä. Ole kannustava, muistuta tehtävistä ja aikarajoista, osallistu keskusteluun. Ohjaajan aktiivisuus tarttuu myös oppijoihin. Edellytä oppijoilta vastuunottoa ja aktiivisuutta omaan edistymiseen. Pienin sysäyksin ryhmä alkaa vähitellen ohjautua keskustelemaan. 

Luo avoin kulttuuri. Vertaisoppiminen edellyttää valmiutta antaa ja vastaanottaa palautetta. Pyri luomaan oppijaksolle tai ympäristöön kulttuuri, joka mahdollistaa avoimen keskustelun. Johda esimerkillä, ole läsnä keskustelualustoilla ja tarjoa palautetta ja kannustusta.

Aseta selkeät säännöt ja odotukset. Luo edellytykset rakentavalle keskustelulle alusta alkaen. Aseta selkeät tavoitteet, aikarajat ja tehtävänannot ja kannusta niihin sitoutumista. 

Vertaisoppiminen Workseed -ympäristössä

 

Workseed on monipuolinen verkko-oppimisympäristö työelämälähtöiseen oppimiseen. Se on jo käytössä lukuisissa ammattikorkeakouluissa, ammattiopistoissa ja yrityksissä. Se soveltuu erinomaisesti osaamisperusteiseen ja käytännönläheiseen opiskeluun. 

Workseed tukee myös ryhmätöitä ja vertaisoppimista esimerkiksi keskustelufoorumien ja vertaisarviointien kautta. 

Mikäli haluat tietää lisää verkko-oppimisympäristön hankinnasta, voit lukea blogistamme 10 vinkkiä juuri sinulle sopivan alustan hankintaan

Tai jos haluat tietää lisää juuri Workseedin mahdollisuuksista organisaatiossasi, voit myös varata demon asiantuntijoidemma kanssa. Kartoitamme alustan sopivuutta juuri sinun pedagogiseen malliisi ja kerromme Workseedin hyödyistä opetuksen tehostamisessa. 

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI